วันพฤหัสบดี, กันยายน 10, 2552


1. ร้านค้าแห่งหนึ่งแต่เดิมขายสินค้าชนิดหนึ่งราคาชิ้นละ100 บาท ต่อมาสินค้าขาดตลาด ร้านค้าจึงขึ้นราคาสินค้านี้10%ต่อมาเมื่อความต้องการสินค้าเริ่มอิ่มตัวร้านค้าจึงลดราคาลง10%จากราคาขายตอนที่สินค้าขาดตลาดถามว่าราคาฬหม่ล่าสุดนี้จะเท่ากับ100บาทเหมือนเดิมหรือไม่
1 เท่าเดิม
2 มากกว่า
3น้อยกว่า
( เฉลย ข้อ3น้อยกว่าถ้าไม่คิดให้ดีจะตอบผิดว่าเท่าเดิมแต่ถ้าเราลองคิดดูดีๆจะเห็นว่าราคาสินค้าที่ขึ้นตอนที่สินค้าขาดตลาดเท่ากับ100บาท+10%ของ100บาท=100+10=110บาทและเมื่อลดราคาสินค้า10%จากราคา100บาทราคาใหม่จะเท่ากับ110บาท-10%ของ110บาท=110-11=99บาทนั่นก็คือราคาล่าสุดจะเท่ากับ99บาท )

2. มีต้นไม้100ต้นเรียงกันเป็นแถวตรงในถนนแห่งหนึ่งโดยระยะทางระหว่างต้นไม้แต่ละต้นจะเท่ากันคือ25เมตรถามว่าระยะทางจากต้มไม้ต้นแรกถึงต้นที่100เท่ากับเท่าใด
1. 2,450เมตร
2. 2,500เมตร
3. 2,525เมตร
4. 2,475เมตร
( เฉลย ข้อ4 2,475เมตรเราจะต้องหาก่อนว่ามีจำนวนช่องระหว่างต้นไม้100ต้นทั้งหมดกี่ช่วงเมื่อนับเป็นลำดับจากต้นที่1จะเห็นว่าจำนวนช่วงจะน้อยกว่าจำนวนต้นไม้อยู่1เสมอเมื่อมีจำนวนต้นไม้ทั้งหมด100ต้นก็จะมีจำนวนช่วงระหว่างต้นไม้อยู่99ช่วงเพราะฉะนั้นความยาวจากต้นที่1ถึงต้นที่100จะเท่ากับ25*99=2,475เมตร )

3. มีเส้นตรงอยู่หนึ่งเส้น ถ้าเราเอาวงกลม100วงซึ่งแต่ละวงมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันคือ10เซนติเมตรมาเรียงกันบนเส้นตรงนี้โดยให้เส้นรอบวงของวงกลมวงต่อไปผ่านจุดศุนย์กลางของวงกลมก่อนหน้า ถ้าเรียงวงกลมทั้งหมด100วงความยาวจากขอบซ้ายมือสุดจนถึงขอบขวามือสุดจะเท่ากับกี่เซนติเมตร
1. 505ซม.
2. 1,000ซม.
3. 1,010ซม.
4. 1,020ซม.
( เฉลย ข้อ1 505ซม.จะเห็นว่าถ้าวงกลมวงเดียวความยาวของเส้นตรงจากขอบซ้ายถึงขอบขวาจะเท่ากับ10ซม.แต่เมื่อวางวงกลมวงต่อๆไปความยาวจะเพิ่มขึ้นอีกวงละ5ซม.เท่านั้นเพราะต้องวางซ้อนกันอยู่ทีละครึ่งวงดังนั้นเมื่อเรียงวงกลมทั้งหมด100วงความยาวที่เพิ่มจาก10ซม.ของวงแรกจะเท่ากับ99*5=495ซม.เพราะฉะนั้นความยาวจากขอบซ้ายสุดถึงขอบขวาสุดเท่ากับ495+100=505ซม. )

4. มีกระดาษกว้าง5ซม.ยาว10ซม.อยู่100แผ่นถ้าเอามาทากาวและต่อกันโดยให้ซ้อนกัน2ซม.ไปจนครบ100แผ่นถามว่าจะได้แถบกระดาษสีที่มีความยาวเท่าใด
1. 800 ซม.
2. 802ซม.
3. 902ซม.
4. 998ซม.
( เฉลย ข้อ2 802 ซม.จะเห็นว่าถ้าวางกระดาษแผ่นเดียวจะยาว10ซม.เมื่อวางแผ่นต่อๆไปโดยติดกาวซ้อนกับแผ่นก่อนหน้า2ซม.ความยาวที่เพิ่มขึ้นของกระดาษแผ่นที่นำมาติดจะเท่ากับ 10-2=8ซม.เท่านั้นดังนั้นถ้าต่อกระดาษทั้งหมด100แผ่นฏ็แสดงว่าต้องติดกาว99ครั้งและความยาวที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเท่ากับ 99*8=792ซม.เมื่อรวมกับความยาวของกระดาษแผ่นแรกแถบกระดาษทั้งหมดจะยาวเท่ากับ 10+792=802ซม. )

5. ผลการแข่งขันปาเป้าครั้งหนึ่งนายแม่นปาลูกดอก14ดอกเข้าเป้าละได้คะแนนรวมเป็น100คะแนนพอดีถ้าว่าลูกดอกจะต้องปักอยู่ในช่องคะแนนไหนบ้างโดยแต่ละช่องจะมีลูกดอกไม่ถึง10ดอก
1. ลูกดอกปักที่2และ8
2. ลูกดอกปักที่4และ8
3. ลูกดอกปักที่6และ8
4. ลูกดอกปักที่4,6และ8
( เฉลย ข้อ3และ4เนื่องจากแต่ละช่องจะมีลูกดอกไม่ถึง10ดอกเราต้องเริ่มคิดตั้งแต่กรณีที่ช่อง8คะแนนมีลูกดอก9ดอกซึ่งได้คะแนนรวม8*9=72คะแนนและเหลืออีก 100-72=28คะแนนสำหรับ5ดอกซึ่งจะเห็นว่าถ้าอยู่ช่อง6คะแนนมี4ดอกและช่อง4คะแนน1ดอกจะรวมคะแนนได้(6*4)+(4*2)=28คะแนนเมื่อลองคิดกรณีอื่นๆจะเห็นว่าไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าคำตอบคือข้อ3,4(เป็นไปได้2กรณี) )

6. มีเลข1ถึง9เรียงกันอยู่จงใส่เครื่องหมายคณิตศาสตร์เช่น +,-,*,/เข้าระหว่างตัวเลขนี้ให้ได้ผลลัพธ์เป็น1001 2 3 4 5 6 7 8 9 = 100
1. ไม่มีทางทำได้
2. ถ้าคิดให้ดีใช้แค่ +,- ก็จะทำได้
3. มีวิธีเป็นไปได้แค่วิธีเดียว
( เฉลย ข้อ 2 ถ้าคิดให้ดีใช้แค่ +,- ก็จะทำได้ลองใช้เวลาคิดดูนะครับสนุกพอควรทีเดียวก่อนอื่นลองดูกรณีที่ใช้เฉพาะเครื่องหมาย+,-เท่านั้นก่อน โดยที่เราจะต้องคิดโดยใช้หลักที่ว่าเลขเรียงกันเช่น 1,2,3เท่ากับ123ได้ จะเห็นว่า(1) 123-45-67+89= 100(2) 123+45-67+8-9=100(3) 12+3+4+5-6-7+89=100ต่อไปลองกรณี*,/ด้วยจะเห็นว่า(4) 1+234-56-7-(8*9)=100(5) 12+(3*45)+(6*7)-89=100(6) 12+(3*4)-5-5+78+9=100สรุปแล้วจะเห็นว่ามีวิธีที่เป็นไปได้ต่างๆหลายแบบ )

7. ถ้าวันที่1มกราคมของปีหึ่งเป็นวันจันทร์ถามว่าวันที่100ของปีนั้นจะเป็นวันอะไร
1 วันอาทิตย์
2 วันจันทร์
3 วันอังคาร
4 วันพุธ
5 วันพฤหัสบดี
6 วันศุกร์
7 วันเสาร์
( เฉลย ข้อ 3 วันอังคารจากที่ในสัปดาห์หนึ่งมี7วันถ้าวันที่1มกราคมเป็นวันจันทร์ก็แสดงว่าจำนวนวันที่หารด้วย7ได้ลงตัวจะ
เป็นวันอาทิตย์และถ้าเศษเป็น1,2,3,4,5และ6ก็เป็นวันจันทร์, วันอังคาร,วันพุธ,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์,วันเสาร์ตามลำดับดังนั้นวันที่100ก็จะคิดได็จาก100/7=14เศษ2เราก็จะตอบได้ว่าวันที่100จะเป็นวันอังคาร )
8. ถ้าเด็ก 100 คน แข่งเป่ายิงฉุบกันโดยแข่งเป็นคู่ๆแบบแพ้คัดออก ( tournament ) ถามว่า กว่าจะได้ผู้ชนะเลิศจะมีการแข่งเป่ายิงฉุบทั้งหมดกี่ครั้ง
1. 99 ครั้ง
2. 100 ครั้ง
3. 101 ครั้ง
4. 200 ครั้ง
( เฉลย ข้อ 1. 99 ครั้งการแข่งแบบแพ้คัดออกก็คือ การแข่งเป็นคู่ๆ ( หนึ่งต่อหนึ่ง ) คนที่แพ้จะหมดสิทธิ์แข่งต่อ คนที่ชนะเท่านั้นจะไปจับคู่แข่งกับคนที่ชนะจากคู่อื่นอีกและทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะได้ผู้ชนะเลิศคนเดียวปัญหานี้จะดูเหมือนยาก ถ้าจับตาที่คนชนะว่าจะต้องแข่งกี่ครั้ง แต่จะง่ายมากถ้าเราเปลี่ยนจุดมองโดยจับตาดูคนที่แพ้จะเห็นว่าคนที่แพ้นั้น ถ้าแพ้ครั้งเดียวก็ต้องออกหมดสิทธิ์แข่งต่อ และในการแข่งนี้ในขั้นสุดท้ายแน่นอนว่าจะมีคนที่ชนะตลอดอยู่คนเดียว นอกนั้นที่เหลือ( ในกรณีนี้ก็คือ 99 คน ) จะแพ้คนละครั้งทุกคน ซึ่งการแพ้แต่ละครั้งก็คือการแข่ง 1 ครั้ง เพราะฉะนั้น เมื่อมีคนแพ้ทั้งหมด 99 คน ก็แสดงว่าการแข่งเป่ายิงฉุบทั้งหมดคือ 99 ครั้ง กว่าจะได้ผู้ชนะเลิศจะสรุปได้ว่าการแข่งแบบแพ้คัดออกนั้น จำนวนครั้งที่แข่งจะเท่ากับจำนวนผู้เข้าแข่ง -1 เสมอ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ฝันดี

เลียนแบบ buddha bless

CraB CraB

เมืองไทยประกันชีวิต

ไม่รู้ตัวว่ารักเธอ-พิ้งค์กี้ สาวิกา

S! Radio
เพลงประกอบละคร วงเวียนหัวใจ
เพลง ไม่รู้ตัวว่ารักเธอ-พิ้งค์กี้ สาวิกา
ศิลปิน รวมศิลปิน วงเวียนหัวใจ
อัลบั้ม เพลงประกอบละคร วงเวียนหัวใจ
ดูเนื้อเพลงคัดลอกโค้ดเพลงนี้ดาวน์โหลดริงโทน